top of page

VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden webshop Het Baklokaal

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan de webshop Het Baklokaal te Roosendaal. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dit vooraf schriftelijk gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Het Baklokaal zijn vrijblijvend. Het Baklokaal is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten en behoudt zich het recht om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij Het Baklokaal en de consument schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit. Het Baklokaal behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Bezorging en afhalen
De producten die aangekocht worden via de webshop worden door PostNL bezorgd. Bestellingen voor 14.00 uur besteld en afgerekend, worden doorgaans de volgende dag bezorgd door PostNL. De verzendkosten worden in rekening gebracht.

Het Baklokaal draagt zorg voor producten van de hoogste kwaliteit. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dient de consument Het Baklokaal liefst direct, dezelfde dag, telefonisch (06-20557177) of per e-mail (manuela@baklokaal) op de hoogte te brengen. De bewijslast daarvan ligt bij de consument.

Bezwaar m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen alleen worden ingediend op het moment dat de consument de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht om bezwaar te maken en wordt de consument geacht de producten te hebben geaccepteerd.
Na aflevering en acceptatie is de consument zelf verantwoordelijk voor het juist bewaren van de bestelde producten (in het geval van nougat droog en donker), alsmede voor de kwaliteit, de hygiëne en het zorgvuldig vervoeren.

Betaling
De klant betaalt de bestelling direct in de beveiligde omgeving van de webshop Het Baklokaal via iDEAL of PayPal.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Het Baklokaal over naar de consument, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid
Het Baklokaal is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Het Baklokaal is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Het Baklokaal komen. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Het Baklokaal eveneens geen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Het Baklokaal uitgesloten. Het Baklokaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen. Mocht er iets fout gaan bij verzending of levering door derden, zal Het Baklokaal in overleg met de klant voor een oplossing zorgen.

Rechten
Alle contacten en transacties die plaatsvinden in de webshop van Het Baklokaal geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden. Niets uit uitgaven van Het Baklokaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Het Baklokaal.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden mochten voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De consument heeft het recht de bestelling direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen binnen een dag na het tijdstip van aflevering van de bestelling, volledig en duidelijk omgeschreven te worden ingediend bij Het Baklokaal, via tel. 06-20557177 of manuela@baklokaal.nl. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen binnen drie uur na aflevering Het Baklokaal gemeld te worden.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 24 uur, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Baklokaal binnen de termijn van 24 uur beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

bottom of page